ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN DIENSTVERLENINGSVOORWAARDEN

  1. ALGEMEEN DEEL (GELDEND VOOR PRODUCTEN EN DIENSTEN)
  1.  

1.Definities

a. Diensten: alle werkzaamheden die Simcas Prefab in opdracht van een Klant verricht en die geen (direct) verband houden met de levering van een product waaronder, maar niet beperkt tot het geven van advies met betrekking tot prefab stekerbare producten of oplossingen en daaraan gerelateerde zaken;

b. Ex Works: de aldus aangeduide levering conform de Incoterms 2010;

c. Free carrier: de aldus aangeduide levering conform de Incoterms 2010;

d. Simcas Prefab: Simcas Prefab handelt onder Simcas Electro B.V. die ingeschreven staat in het handelsregister onder 27263487;

e. Klant: iedere rechtspersoon of personenvennootschap die partij is of betrokken is bij een in artikel 2 lid 1 genoemde (rechts)handeling, of tot wie een in dat artikel genoemde rechtshandeling of handeling is gericht of van wie een als daar bedoeld verzoek afkomstig is;

f. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Simcas Prefab en de Klant strekkende tot levering van Producten en/of Diensten;

g. Producten: alle door Simcas Prefab te leveren stoffelijke zaken die door Simcas Prefab geproduceerd zijn naar een ontwerp van de Klant, en eventueel – in geval van subassemblage door Simcas Prefab – zijn verwerkt door Simcas Prefab in een halffabricaat en/of eindproduct van de Klant of – in geval van volledige assemblage door Simcas Prefab – zijn verwerkt door Simcas Prefab in een (eind)product van de Klant dat, eveneens naar het ontwerp van de Klant, door Simcas Prefab is vervaardigd;

h. Voorwaarden: deze algemene verkoop-, leverings- en dienstverleningsvoorwaarden.

2.Toepasselijkheid

1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte en ieder verzoek tot het uitbrengen daarvan alsmede op iedere bestelling, orderbevestiging, opdracht van een Klant, levering van Producten en of Diensten en op iedere Overeenkomst tussen Simcas Prefab en de Klant en op iedere wijziging daarvan, voor zover door Simcas Prefab en de Klant niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. Door aanvaarding van de Voorwaarden stemt de Klant ook in met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op alle toekomstige Overeenkomsten tussen Simcas Prefab en de Klant en op alle toekomstige offertes, aanbiedingen, bestellingen, leveringen van Producten en/of Diensten en verzoeken tot het doen of plaatsen daarvan.

3. Iedere wijziging van de Voorwaarden is uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk is overeengekomen en schriftelijk is vastgelegd en ondertekend door Simcas Prefab en de Klant, en dient voor iedere Overeenkomst opnieuw met Simcas Prefab te worden overeengekomen op de hiervoor vermelde wijze. Zo’n wijziging laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen van de Voorwaarden onverlet.

4. De nietigheid, vernietiging of on-verbindendheid van een bepaling in de Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In het geval een bepaling nietig of onverbindend is of vernietigd wordt, komen Simcas Prefab en de Klant een vervangende bepaling overeen die wel geldig is en die het meest de inhoud, strekking en het economische effect van de nietige, vernietigde of onverbindend gebleken bepaling benadert.

5. De toepasselijkheid van door de Klant gehanteerde algemene of andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

6. Simcas Prefab is bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze Voorwaarden. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Simcas Prefab zal de gewijzigde Voorwaarden tijdig aan de Klant mededelen. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld, treden wijzigingen jegens de Klant in werking zodra hem de wijziging is meegedeeld of kenbaar geworden.

3.Totstandkoming van Overeenkomsten

1. Iedere aanbieding en offerte van Simcas Prefab is vrijblijvend en bindt Simcas Prefab niet.

2. Indien Simcas Prefab een model, monster, voorbeeld, afbeelding, etc. aan de Klant toont of verstrekt, is hetgeen is verstrekt of getoond zo nauwkeurig mogelijk, maar bindt dit Simcas Prefab niet en kan dit niet worden aangemerkt als een exacte weergave van hetgeen Simcas Prefab aanbiedt of verplicht is te leveren. Datzelfde geldt voor alle documenten en gegevens, waaronder, maar niet beperkt tot technische beschrijvingen en specificaties, verstrekt door Simcas Prefab al dan niet in een aanbieding, offerte, prijslijst of brochures. Indien de door Simcas Prefab te leveren Producten en/of Diensten aan bepaalde (technische) eisen en/of normen moeten voldoen, dient de Klant dit uiterlijk bij het sluiten van de Overeenkomst aan Simcas Prefab te melden.

3. Iedere aanbieding en offerte is geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven door Simcas Prefab.

4. Iedere aanbieding en offerte kan door Simcas Prefab worden herroepen tot uiterlijk 5 werkdagen nadat Simcas Prefab de aanvaarding door de Klant heeft ontvangen. In dat geval komt tussen partijen geen Overeenkomst tot stand.

5. Een Overeenkomst tussen Simcas Prefab en de Klant komt tot stand eerst na verzending door Simcas Prefab van een schriftelijke bevestiging van de bestelling en/of opdracht van de Klant, waarbij de datum van die schriftelijke bevestiging leidend is dan wel – als dit moment eerder is – op het moment dat Simcas Prefab is begonnen met de uitvoering van de Overeenkomst.

6. De schriftelijke bevestiging van de bestelling en/of opdracht van de Klant wordt geacht de Overeenkomst volledig weer te geven, de toepasselijkheid van de Voorwaarden daaronder begrepen.

7. Elke overeenkomst die tussen Simcas Prefab en de Klant tot stand komt overeenkomstig lid 5 van dit artikel, levert een afzonderlijke overeenkomst tussen Simcas Prefab en de Klant op.

8. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. schriftelijke bevestiging van de bestelling of opdracht door Simcas Prefab wordt verzonden, wordt de factuur tevens als bevestiging van de bestelling of opdracht aangemerkt, waarbij die factuur wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. 9. Simcas Prefab is bevoegd om voor de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de Klant zullen worden doorberekend conform de verstrekte offerte, aanbieding of bevestiging van de bestelling of opdracht, en in geval van een situatie als bedoeld in het vorige artikellid, conform de in de branche geldende prijs.

4.Annulering

1. Indien tussen Simcas Prefab en de Klant een Overeenkomst tot stand is gekomen, kan de Klant deze Overeenkomst annuleren. Ingeval Simcas Prefab nog niet aan de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen, is zij gerechtigd om vijfentwintig procent (25%) van de totaalprijs inclusief BTW zoals opgenomen in de bevestiging van de bestelling of de opdracht als annuleringskosten bij de Klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Simcas Prefab op volledige schadevergoeding. Ingeval Simcas Prefab echter al aan de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen, is Simcas Prefab gerechtigd alle door haar in redelijkheid gemaakte kosten als annuleringskosten alsmede de als gevolg van de annulering door haar geleden schade bij de Klant in rekening te brengen.

2. Simcas Prefab stuurt de Klant een factuur voor de op grond van lid 1 van dit artikel verschuldigde schade en/of kosten. Deze factuur dient binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum door de Klant te zijn voldaan.

5.Overmacht

1. Onder overmacht in deze Voorwaarden wordt verstaan elke van de wil van Simcas Prefab onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst reeds te voorzien, die nakoming van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk blijvend of tijdelijk verhindert. Hieronder wordt onder andere verstaan transportmoeilijkheden, brand, ongevallen, oorlog s(-gevaar), maatregelen van overheidswege, bedrijfsbezetting, ernstige storingen in het bedrijf van Simcas Prefab zoals staking, bovenmatig ziekteverzuim en andere bedrijfsstoornissen, de onmogelijkheid van nakoming van de overeenkomst als gevolg van tekortkoming van de (toe)leveranciers van Simcas Prefab of door Simcas Prefab ter uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde (hulp)personen of zaken, wettelijke verhinderingen in het binnen- en/of buitenland alsmede feiten en omstandigheden van economische aard.

2. In geval van overmacht heeft Simcas Prefab het recht, zonder dat enige rechterlijke tussenkomst is vereist, te harer beoordeling, de uitvoering van haar verplichtingen onder de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen of te ontbinden. Een dergelijke opschorting of ontbinding heeft niet tot gevolg dat Simcas Prefab tot enige schadevergoeding kan worden gehouden. 3. Indien Simcas Prefab ten tijde van het intreden van de overmacht reeds gedeeltelijk haar verplichtingen onder de Overeenkomst is nagekomen of slechts gedeeltelijk kan nakomen heeft Simcas Prefab het recht voor het reeds nagekomen deel respectievelijk het deel dat tijdens de periode van overmacht kan worden nagekomen separaat een factuur aan de Klant te sturen. De Klant is gehouden deze factuur van Simcas Prefab te betalen conform de gebruikelijke betalingsvoorwaarden als ware sprake van een separate Overeenkomst.

6.Ontbinding en opschorting

1. Simcas Prefab heeft het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade, kosten en rente aan de Klant, en met het recht om volledige schadevergoeding van de Klant te vorderen indien:

a. de Klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiend uit de Overeenkomst en/of de Voorwaarden;

b. Simcas Prefab na de totstandkoming van de Overeenkomst kennisneemt van feiten en/of omstandigheden op basis waarvan Simcas prefab goede gronden heeft te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet, niet behoorlijk en/of niet tijdig zal nakomen;

c. de Klant de vrije beschikking over zijn vermogen verliest; d. de Klant zijn rechtspersoonlijkheid verliest, wordt ontbonden of feitelijk wordt geliquideerd;

e. de Klant in staat van faillissement verkeert of in surseance van betaling komt te verkeren of de voorbereidingen daarvoor zijn getroffen;

f. beslag wordt gelegd op vermogensbestanddelen van de Klant, dit beslag de continuïteit van de onderneming van de Klant en/of de deugdelijke nakoming van de Overeenkomst door de Klant bedreigt en dit beslag niet binnen dertig (30) dagen zal zijn opgeheven;

g. de Klant de rechten uit enige Overeenkomst waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, overdraagt aan een derde. Tevens geldt dat alle vorderingen van Simcas prefab op de Klant, uit welke hoofden dan ook, onmiddellijk – zonder nadere sommatie of ingebrekestelling – opeisbaar worden.

2. De bevoegdheid tot ontbinding door de Klant van enige Overeenkomst tussen Simcas Prefab en de Klant op grond van artikel 6:265 BW is uitgesloten.

7.Prijzen

1. Alle prijzen voor Producten van Simcas Prefab zijn:

a. gebaseerd op levering Ex Works op de tussen partijen overeengekomen plaats van levering, zijnde As 6, 5753 SX, te Deurne;

b. exclusief BTW, accijnzen en andere belastingen, douanerechten, heffingen en andere rechten van overheidswege, vervoers-, inladings-, uitladings- en verzekeringskosten;

c. vermeld in Euro, waarbij eventuele wisselkoersverschillen en kosten gemoeid met omzetting naar een andere valutasoort voor rekening van de Klant blijven.

2. Alle prijzen voor Diensten van Simcas Prefab zijn:

a. exclusief BTW en andere belastingen, heffingen en andere rechten van overheidswege en eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten;

b. vermeld in Euro, waarbij eventuele wisselkoersverschillen en kosten gemoeid met omzetting naar een andere valutasoort voor rekening van de Klant blijven.

3. Simcas Prefab heeft steeds, ook na totstandkoming van de Overeenkomst, het recht de overeengekomen prijs te wijzigen, bijvoorbeeld in geval van verhoging van de prijzen van grondstoffen, (hulp)materialen, loon- en/of andere (on)kosten. Simcas Prefab mag de bij levering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen, mits de prijsafwijking niet groter is dan vijfentwintig procent (25%) boven de oorspronkelijke prijs. Simcas Prefab zal de Klant zo spoedig mogelijk van prijswijzigingen op de hoogte stellen. Klant is steeds gehouden de conform dit artikel gewijzigde prijs te betalen.

8.Betaling

1. Betaling dient plaats te vinden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum door middel van overschrijving van het verschuldigde bedrag naar een door Simcas Prefab opgegeven bankrekening, zonder korting, opschorting of verrekening.

2. Indien de Klant niet, niet tijdig of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de Klant van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is het verschuldigde bedrag door de Klant zonder nadere sommatie of ingebrekestelling terstond opeisbaar, vermeerderd met de wettelijke handelsrente plus twee procent, gerekend over het door de Klant verschuldigde (restant)bedrag vanaf de eerste dag na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn. 3. Door de Klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van de verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Klant bij betaling dat de voldoening betrekking heeft op iets anders.

9.Incassokosten

1. Indien de Klant tekortschiet in de nakoming van enige betalingsverplichting dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant. De Klant is in ieder geval verschuldigd:

– over de eerste € 3.000,-: 15%;

– over het meerdere tot €6.000,-: 10%;

– over het meerdere tot €15.000,-: 8%;

– over het meerdere tot € 60.000,-: 5%; en

– over het meerdere daarboven: 3%. Indien Simcas Prefab aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijze noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

2. Indien de Klant tekortschiet in de nakoming van één zijner verplichtingen, is hij jegens Simcas Prefab de door Simcas Prefab gemaakte kosten voor rechtsbijstand verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover de Klant aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. 4. Het is de Klant nimmer toegestaan vorderingen die hij op Simcas Prefab heeft of stelt te hebben te verrekenen met vorderingen van Simcas Prefab op de Klant. Het is de Klant evenmin toegestaan betalingen op te schorten uit hoofde van vorderingen die de Klant op Simcas Prefab heeft of stelt te hebben.

10.Aansprakelijkheid

1. Simcas Prefab is in geen geval aansprakelijk voor enige schade vanwege gebrekkigheid of ongeschiktheid van een Product en/of Dienst, die voortvloeit uit het feit dat (a) de Klant onjuiste, onvolledige of onbetrouwbare informatie of gegevens aan Simcas Prefab heeft verstrekt, bijvoorbeeld in een door de Klant aangeleverd(e) ontwerp, model, monster of tekening, dan wel (in geval van subassemblage) (b) het halffabricaat en/of eindproduct afkomstig van de Klant, waarin Simcas Prefab het Product verwerkt, gebrekkig en/of ongeschikt blijkt te zijn. Simcas Prefab is evenmin aansprakelijk voor schade die toegerekend kan worden aan een ander handelen of nalaten, dan genoemd in de vorige volzin, van Klant of een door of in opdracht van de Klant ingeschakelde derde.

2. Ter zake van Producten is Simcas Prefab niet aansprakelijk voor schade i) als gevolg van een tekortkoming jegens de Klant, ongeacht of deze toerekenbaar is of niet; ii) als gevolg van een onrechtmatige daad jegens de Klant; dan wel iii) gebaseerd op enige andere (rechts)grondslag.

3. Ter zake van Diensten is de aansprakelijkheid van Simcas Prefab in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat voor deze Diensten aan de Klant in rekening is gebracht.

4. In geen geval is Simcas Prefab aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg- en/of indirecte schade, waaronder, maar niet beperkt tot winst- en omzetderving, milieuschade en immateriële schade.

5. Onverminderd het hiervoor bepaalde, is de aansprakelijkheid van Simcas Prefab in alle gevallen beperkt tot de oorspronkelijke verkoopprijs van de Producten/Diensten dan wel de in rekening gebrachte prijs voor de betreffende Overeenkomst, dan wel – indien dat minder is – het bedrag dat door de (bedrijfs-)aansprakelijkheidsverzekering van Simcas Prefab is gedekt en in het desbetreffende geval wordt uitbetaald.

6. De in dit artikel genoemde beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de directie van Simcas Prefab of tot de bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten.

7. Elke vordering van de Klant jegens Simcas Prefab vervalt in elk geval door het verloop van één (1) jaar vanaf het moment van levering van een Product of Dienst of één (1) jaar vanaf het moment dat levering van een Product of Dienst had moeten plaatsvinden.

8. De Klant vrijwaart Simcas Prefab voor alle aanspraken op schadevergoeding van derden voor zover het gaat om schade die het gevolg is van de niet, niet behoorlijke en/of niet tijdige nakoming door de Klant van enige verplichting voortvloeiend uit of verband houdende met de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden.

11. Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Simcas Prefab gemaakte/bewerkte, verkochte en geleverde Producten en de door Simcas Prefab verrichte Diensten blijven eigendom van Simcas Prefab en komen uitsluitend aan Simcas Prefab toe. Daaronder zijn in ieder geval begrepen merkenrechten, auteursrechten, octrooirechten, modelrechten, knowhow, het recht op handelsnaam, databankrechten en exclusieve licentierechten. Alle door Simcas Prefab aan de Klant verstrekte omschrijvingen, technische gegevens, specificaties en/of overige bescheiden, die onderwerp (kunnen) zijn van enig recht van intellectueel eigendom of van een daarmee vergelijkbaar recht blijven eigendom van Simcas Prefab en zullen op eerste verzoek van Simcas Prefab aan haar worden geretourneerd.

2. De Klant staat er ten volle voor in dat door de fabricage, het op de markt brengen en/of de levering van Producten door Simcas Prefab naar specificaties, het ontwerp of andere aanwijzingen van de Klant – in de ruimste zin des woords – geen inbreuk wordt gemaakt op enig merk, octrooi, model of enig ander (intellectueel) eigendomsrecht van derden. De Klant vrijwaart Simcas Prefab ter zake van alle schade, kosten en rente daaronder begrepen, die het directe of indirecte gevolg zijn van vorderingen van dergelijke derden.

3. Indien een derde, op grond van enig beweerd recht, tegen de fabricage, het op de markt brengen en/of de levering van enig Product zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel bezwaar maakt, is Simcas Prefab gerechtigd onmiddellijk de fabricage en levering van dat Product te staken, zonder uit dien hoofde jegens de Klant tot schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd de verplichting van de Klant tot vrijwaring van Simcas Prefab zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel.

4. Indien de Klant inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht van een derde zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel, kan Simcas Prefab jegens de Klant aanspraak maken op een terstond opeisbare en niet voor verrekening vatbare boete van € 25.000 (vijfentwintigduizend Euro), per overtreding en voor iedere dag dat die overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Simcas Prefab op volledige schadevergoeding.

12.Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

1. Op alle verbintenissen tussen Simcas Prefab en de Klant, op deze Voorwaarden en op alle daaruit voortvloeiend of daarmee verband houdende buitencontractuele verplichtingen is Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van de Nederlandse internationaal privaatrechtelijke conflictregels. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Alle geschillen ter zake van, voortvloeiend uit of in verband met een door Simcas Prefab gesloten Overeenkomst, waaronder mede begrepen eventuele duurovereenkomsten tussen partijen zoals bedoeld in artikel 20 van de Voorwaarden, of een aanbieding of offerte van Simcas Prefab waarop deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, deze Voorwaarden, alsmede op alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende buitencontractuele verplichtingen, worden ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

3. Simcas Prefab blijft bevoegd de Klant in afwijking van lid 2 van dit artikel te dagvaarden voor de volgens de wet of toepasselijke internationale verdragen bevoegde rechter.

B. IN AANVULLING OP A (ALGEMEEN DEEL) VOOR PRODUCTEN TEVENS GELDENDE VOORWAARDEN

13.Algemeen

1. De hieronder vermelde artikelen 13 tot en met 20 gelden naast de onder A genoemde bepalingen indien de Overeenkomst betrekking heeft op de levering van Producten. Bij strijdigheid tussen de artikelen 13 tot en met 20 en andere artikelen uit deze Voorwaarden, gaan de artikelen 13 tot en met 20 voor.

14.Tijdig aanleveren van noodzakelijke gegevens door de Klant; afnemers buiten Nederland

1. De Klant verstrekt Simcas Prefab tijdig alle documenten en gegevens die noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst waaronder, maar niet beperkt tot, ontwerpen, tekeningen, materialen en halffabricaten.

2. Alle schade en kosten van de Klant voortvloeiend uit enig handelen van de Klant in strijd met lid 1 van dit artikel komen voor rekening van de Klant.

3. In het geval de Klant voornemens is om Producten door te leveren aan afnemers buiten Nederland, is de Klant verplicht om ervoor te zorgen dat de Producten geschikt zullen zijn voor verkoop buiten Nederland, met name – doch niet uitsluitend – met betrekking tot de in dat land geldende specifieke regelgeving (anders dan regelgeving afkomstig van de Europese Unie) ten aanzien van handels-, productaansprakelijkheids-, veiligheids-, en andere in het kader van de levering geldende voorschriften.

15.Levertijd, levering, transport en risico

1. Een overeengekomen levertijd of leverdatum geldt slechts bij benadering en is nooit een fatale termijn of datum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. Als een levertermijn wordt overschreden heeft de Klant geen recht op vergoeding van enige schade of kosten. De Klant heeft evenmin het recht de Overeenkomst om die reden te ontbinden dan wel de nakoming van enige van zijn verplichtingen onder de betreffende Overeenkomst dan wel enige andere Overeenkomst op te schorten.

3. Indien de Klant nog aan enige verplichting jegens Simcas Prefab moet voldoen, uit welke hoofde dan ook, waaronder begrepen vooruitbetaling, heeft Simcas Prefab het recht om leveringen op te schorten. Indien een levertijd wordt overschreden, omdat de Klant nalaat (tijdig) de gegevens of instructies te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de levering van de Producten, dan wel omdat een omstandigheid die niet aan Simcas Prefab is toe te rekenen zich heeft voorgedaan die levering binnen de overeengekomen termijn verhinderde, zal de levertermijn worden verlengd met de tijd dat de uitvoering van de Overeenkomst hierdoor is vertraagd of bemoeilijkt.

4. Levering door Simcas Prefab geschiedt Ex Works op de tussen partijen overeengekomen plaats van levering, zijnde As 6, 5753 SX, te Deurne, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien partijen schriftelijk een afwijkende leveringsconditie zijn overeengekomen in een individuele Overeenkomst, geldt deze afwijkende leveringsconditie slechts voor deze individuele Overeenkomst en niet tevens voor andere Overeenkomsten.

5. Indien is overeengekomen dat Simcas Prefab de Producten zal doen vervoeren, geschiedt levering door Simcas Prefab Free Carrier vanaf de tussen partijen overeengekomen plaats van levering, zijnde As 6, 5753 SX, te Deurne. De totstandkoming en uitvoering van (een) door Simcas Prefab te sluiten vervoerovereenkomst(en) geschiedt aldus voor rekening en risico van de Klant.

6. Vervroegde leveringen en deelleveringen zijn te allen tijde toegestaan. De Klant is verplicht om een dergelijke levering van Simcas Prefab te accepteren. Deze Voorwaarden zijn ook op deelleveringen van toepassing. Indien Producten in gedeelten worden geleverd is Simcas Prefab bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

7. De Klant is verplicht de Producten af te nemen op het moment dat Simcas Prefab de Producten levert althans aan de Klant ter beschikking stelt.

8. De Klant is zonder ingebrekestelling in verzuim indien hij (een deel van) de Producten niet althans niet tijdig afneemt. Alle schade en kosten als gevolg daarvan komen voor rekening van de Klant.

9. Indien de Klant (een deel van) de Producten niet althans niet tijdig afneemt of nalaat (tijdig) de gegevens of instructies te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de levering van de Producten, heeft Simcas Prefab het recht die Producten voor rekening en risico van de Klant te (doen) vervoeren en op te slaan bij Simcas Prefab en/of een derde. Na een periode van dertig (30) dagen is Simcas Prefab bevoegd tot (onderhandse) verkoop van die Producten. De eventueel door Simcas Prefab gemiste verkoopopbrengst dan wel de gerealiseerde lagere verkoopopbrengst en alle in verband met de (onderhandse) verkoop gemaakte kosten komen voor rekening van de Klant, onverminderd de overige rechten van Simcas Prefab.

10. Simcas Prefab is bevoegd Producten te leveren die op de volgende punten afwijken van de met de Klant gesloten Overeenkomst: a. kleur en uiterlijk; b. gewicht en maatvoering. Indien Simcas Prefab een Product levert dat wezenlijk afwijkt van het overeengekomene, is de Klant bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, mits die ontbinding geschiedt binnen een week nadat die wezenlijke afwijking door Simcas Prefab aan de Klant is gecommuniceerd.

16.Eigendomsvoorbehoud

1. Simcas Prefab behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de Klant geleverde Producten totdat de Klant alle vorderingen van Simcas Prefab op de Klant uit hoofde van alle door Simcas Prefab en de Klant gesloten Overeenkomsten met inbegrip van eventuele rente en kosten heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die Simcas Prefab jegens de Klant mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de Klant in een of meer van zijn verplichtingen jegens Simcas Prefab.

2. De Klant is verplicht met zijn afnemer(s) een vergelijkbaar eigendomsvoorbehoud ten aanzien van de Producten overeen te komen.

3. Zolang op de Producten een eigendomsvoorbehoud rust, is het de Klant niet toegestaan de Producten te vervreemden dan wel enig recht daarop te vestigen anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf. Het recht van de Klant om de Producten in de uitoefening van zijn bedrijf te vervreemden, vervalt automatisch indien een van de onderstaande situaties zich voordoet en waarvan de Klant Simcas Prefab onverwijld in kennis zal stellen:

a. beslag wordt gelegd onder de Klant;

b. de Klant surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd of de voorbereidingen daarvoor zijn getroffen;

c. het faillissement van de Klant is of wordt aangevraagd; d. de Klant een betalingsregeling treft met één of meer van zijn crediteuren.

4. Indien de Klant (mede) uit de door Simcas Prefab geleverde Producten een nieuw product vormt, vormt de Klant dat product slechts voor Simcas Prefab en houdt de Klant dat product voor Simcas Prefab zolang de Klant niet alle uit hoofde van de Overeenkomst aan Simcas Prefab verschuldigde bedragen heeft voldaan.

5. De Klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Simcas Prefab te bewaren.

6. De Klant is verplicht de Producten voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen alle in de branche gebruikelijke risico’s waaronder, maar niet beperkt tot, brand-, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen tenietgaan en diefstal behoorlijk te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen op eerste verzoek aan Simcas Prefab ter inzage te geven.

7. Indien de Klant tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit enige met Simcas Prefab gesloten Overeenkomst of indien Simcas Prefab goede grond heeft te vrezen dat de Klant in de nakoming van die verplichtingen tekort zal schieten, is Simcas Prefab gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten weg te (laten) halen, terug te (doen) nemen en elders op te (doen) slaan. Met name – maar niet uitsluitend – heeft Simcas Prefab dat recht indien:

a. de Klant surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd of de voorbereidingen daarvoor zijn getroffen;

b. het faillissement van de Klant is of wordt aangevraagd;

c. de Klant een betalingsregeling treft met één of meer van zijn crediteuren. Indien Simcas Prefab haar in dit artikel omschreven eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Simcas Prefab alsmede aan door Simcas Prefab aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten die eigendom zijn van Simcas Prefab zich bevinden en die Producten terug te nemen. De Klant is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag of gedeelte daarvan.

8. Indien derden rechten pretenderen te hebben ten aanzien van door Simcas Prefab geleverde onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten, derden daarop rechten willen vestigen of daarop beslag willen leggen, dient de Klant Simcas Prefab daarvan binnen 24 uur nadat hij hiervan kennis heeft genomen op de hoogte te stellen. Simcas Prefab is in dat geval gerechtigd om de betreffende Producten tijdelijk of definitief bij de Klant weg te (laten) halen, deze terug te nemen en/of deze elders op de (doen) slaan.

9. Indien Simcas Prefab haar eigendomsvoorbehoud heeft uitgeoefend en de Producten heeft teruggenomen, zal de Klant worden gecrediteerd voor de door Simcas Prefab te bepalen marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs van de Producten, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten en onverminderd het recht van Simcas Prefab op vergoeding van de uit de tekortkoming van de Klant voor haar voortvloeiende schade.

10. De Klant verbindt zich vorderingen die hij jegens zijn afnemers verkrijgt, niet aan derden te cederen of te verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Simcas Prefab.

11. De Klant verplicht zich op eerste verzoek van Simcas Prefab:

– alle aanspraken van de Klant op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verpanden aan Simcas Prefab conform artikel 3:239 BW tot meerdere zekerheid voor de vorderingen van Simcas Prefab jegens de Klant;

– de vorderingen die de Klant verkrijgt jegens zijn afnemer(s) bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verpanden aan Simcas Prefab conform artikel 3:239 BW;

– medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Simcas Prefab ter bescherming van haar eigendomsvoorbehoud met betrekking tot de Producten wil treffen en welke de Klant niet onredelijk hindert in de normale uitoefening van zijn bedrijf.

12. Alle kosten met betrekking tot de uitoefening van het eigendomsvoorbehoud waaronder, maar niet beperkt tot de kosten van vervoer en opslag komen voor rekening van de Klant.

17.Klachttermijnen

1. De Klant dient de Producten bij levering – of zo spoedig mogelijk daarna – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de Klant, ter beantwoording van de vraag of de geleverde Producten beantwoorden aan de Overeenkomst, na te gaan:

– of de juiste Producten zijn geleverd;

– of de geleverde Producten in aantal overeenstemmen met de betreffende Overeenkomst;

– of de geleverde Producten voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of

– indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik of handelsdoeleinden.

2. Worden zichtbare gebreken geconstateerd, dan dient de Klant die binnen vijf (5) werkdagen na ontdekking daarvan via schriftelijk bericht met ontvangstbevestiging te melden aan Simcas Prefab, bij gebreke waarvan de Producten geacht worden te zijn aanvaard.

3. Niet zichtbare gebreken dient de Klant binnen vijf (5) werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen een jaar na levering via schriftelijk bericht met ontvangstbevestiging te melden aan Simcas Prefab, bij gebreke waarvan de Producten geacht worden te zijn aanvaard.

4. De schriftelijke berichten zoals bedoeld in lid 2 en lid 3 van dit artikel dienen een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, opdat Simcas Prefab in staat is op de klachten te reageren. De Klant dient Simcas Prefab in de gelegenheid te stellen het door de Klant geconstateerde gebrek te (doen) onderzoeken.

18.Gebreken

1. Producten die naar de mening van de Klant moeten worden gerepareerd, dienen bij Simcas Prefab ter reparatie te worden aangeboden.

2. Indien Simcas Prefab al dan niet na ontvangst van een klacht van de Klant vaststelt dat het geleverde Product niet aan de Overeenkomst beantwoordt en zulks op grond van de Voorwaarden en/of de Overeenkomst kwalificeert als een toerekenbare tekortkoming van Simcas Prefab, heeft de Klant uitsluitend recht op herstel of vervanging, zulks ter keuze van Simcas Prefab. In geen geval heeft de Klant recht op enige schadevergoeding.

3. Niettegenstaande het bepaalde in lid 2 van dit artikel, kan de Klant vervanging van een geleverd Product of ontbinding van de Overeenkomst vorderen indien:

a. Simcas Prefab tot tweemaal toe een poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen welk gebrek het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Simcas Prefab in de nakoming van haar verplichtingen onder deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst, deze pogingen zonder afdoende resultaat zijn gebleven en het gebrek ernstig genoeg is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen; of

b. indien de Klant aantoont dat het Product zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond die het gevolg zijn van een toerekenbare tekortkoming van Simcas Prefab in de nakoming van haar verplichtingen onder de Voorwaarden en/of de Overeenkomst dat het Product niet aan de Overeenkomst beantwoordt en deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen. Ook hier geldt dat de Klant in geen geval recht heeft op enige schadevergoeding. 4. In geen geval geeft het constateren van een gebrek of het hebben van een klacht de Klant het recht zijn verplichtingen uit hoofde van enige Overeenkomst op te schorten.

19.Garantie

1. Simcas Prefab garandeert dat de door haar geleverde Producten gedurende een periode van 1 jaar na levering vrij zijn van fabricagefouten, die niet het gevolg zijn van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, alsmede vrij zijn van materiaalfouten indien en voor zover die materialen niet door de Klant zijn verstrekt.

2. Buiten de garantie in lid 1 van dit artikel vallen materiaal- en fabricagefouten die optreden in door Simcas Prefab van derden betrokken onderdelen voor zover die derden geen garantie hebben verstrekt aan Simcas Prefab.

3. De Klant dient aan te tonen dat het Product binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor de in lid 1 van dit artikel gegeven garantie geldt.

4. Indien de in lid 1 van dit artikel genoemde garantie van toepassing is en een geleverd Product niet aan de garantie voldoet, is Simcas Prefab verplicht binnen een redelijke termijn nadat de Klant haar daarvan in kennis heeft gesteld het Product naar keuze van Simcas Prefab te herstellen dan wel te vervangen.

5. De in lid 1 van dit artikel gegeven garantie vervalt indien de Klant schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerd Product. Onder onjuiste behandeling wordt mede verstaan het (doen) verrichten van ongeautoriseerde reparaties aan het Product en het (doen) openen van het Product dan wel het niet opvolgen van montage-instructies, een en ander ter beoordeling door Simcas Prefab. 6. De in lid 1 van dit artikel gegeven garantie vervalt indien het type- of serienummer van een Product is verwijderd of gewijzigd.

20.Opzegging

1. Indien de rechtsverhouding tussen Simcas Prefab en de Klant op enig moment kwalificeert als een duurovereenkomst, kan Simcas Prefab deze duurovereenkomst tussentijds, zonder gehoudenheid van de aanwezigheid van een zwaarwegende grond en zonder gehouden te zijn tot betaling van enige (schade)vergoeding, opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden. Alle Producten die volgens de specificaties van de Klant zijn vervaardigd, waaronder mede begrepen nog niet gereed zijnde Producten, die Simcas Prefab op de datum waarop de duurovereenkomst eindigt voor de Klant onder zich heeft en/of in productie heeft, zullen op voornoemde datum door de Klant worden afgenomen tegen de vooraf voor deze Producten overeengekomen prijs dan wel, bij gebreke daarvan, tegen een door Simcas Prefab vast te stellen redelijke prijs.

C. IN AANVULLING OP A (ALGEMEEN DEEL) VOOR DIENSTEN TEVENS GELDENDE VOORWAARDEN

21.Algemeen

1. De hieronder vermelde artikelen 21 tot en met 25 gelden naast de onder A genoemde bepalingen indien de Overeenkomst betrekking heeft op de levering van Diensten. Bij strijdigheid tussen de artikelen 21 tot en met 25 en andere artikelen uit deze Voorwaarden, gaan de artikelen 21 tot en met 25 voor.

22.(Uitvoering van) de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard en strekking van de Overeenkomst voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan of eindigt na uitvoering van de overeengekomen Diensten.

2. Simcas Prefab kan door de Klant niet worden verplicht met de uitvoering van de overeengekomen Diensten te starten dan eerst nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in het bezit van Simcas Prefab zijn.

3. Alle opdrachten worden door Simcas Prefab uitsluitend aanvaard en uitgevoerd met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW.

4. Simcas Prefab zal bij het verrichten van haar Diensten de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen, terwijl haar verplichtingen steeds het karakter hebben van door Simcas Prefab te leveren inspanningsverplichtingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5. De door Simcas Prefab in de aanbieding, offerte, opdrachtbevestiging of (voorschot)nota vermelde tijdsplanning is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, nimmer aan te merken als een fatale tijdsplanning. Overschrijding van de vermelde tijdsplanning – om welke reden dan ook – geeft de Klant niet het recht de Overeenkomst te ontbinden, de uitvoering van enige op hem jegens Simcas Prefab rustende verplichting op te schorten, noch enig recht op schadevergoeding.

23.Verplichtingen van de Klant en vrijwaring

1. De Klant verplicht zich tijdig alle informatie en gegevens, die voor een juiste uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn, in de door Simcas Prefab gewenste vorm en wijze aan Simcas Prefab te verschaffen. Mocht de Klant de door Simcas Prefab benodigde informatie en gegevens niet of niet naar behoren of niet tijdig aanleveren – dit ter beoordeling van Simcas Prefab – dan is Simcas Prefab gerechtigd de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment waarop Klant alsnog de benodigde informatie en gegevens aan Simcas Prefab verschaft.

2. De Klant garandeert de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Simcas Prefab verstrekte informatie of gegevens.

3. De Klant dient Simcas Prefab onmiddellijk te informeren over (al dan niet gewijzigde) feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.

4. De Klant is gehouden Simcas Prefab te vrijwaren voor alle vorderingen van derden (waaronder ook werknemers van de Klant) in verband met de tussen de Klant en Simcas Prefab bestaande Overeenkomst of de uitvoering daarvan.

24.Klachten

1. De Klant is verplicht eventuele klachten ter zake van geleverde Diensten binnen vijf (5) werkdagen na levering van de Diensten schriftelijk – onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten – aan Simcas Prefab mee te delen, bij gebreke waarvan de Diensten geacht worden te zijn aanvaard.

2. Indien Simcas Prefab de klacht gegrond acht, is zij te allen tijde gerechtigd alsnog het overeengekomene kosteloos te verrichten of te leveren, zonder dat de Klant gerechtigd is tot enige schadevergoeding ter zake. 3. In geen geval geeft een eventuele klacht als bedoeld in dit artikel de Klant het recht om zijn verplichtingen uit enige Overeenkomst op te schorten.

25.Beëindiging en opschorting

1. Na afloop van de door Simcas Prefab verrichte Diensten zal Simcas Prefab een eindnota aan de Klant sturen.

2. Simcas Prefab is gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen onder de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten, indien de Klant langer dan veertien (14) dagen in verzuim is met enige verplichting na ter zake bij aangetekende brief in gebreke te zijn gesteld.

3. Mocht Simcas Prefab tot opschorting zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel overgaan dan zullen alle vorderingen van Simcas Prefab op de Klant, uit welken hoofde dan ook, onmiddellijk – zonder nadere sommatie of ingebrekestelling – opeisbaar worden, zulks niettegenstaande het recht van Simcas Prefab om volledige schadevergoeding te vorderen. Simcas Prefab zal op generlei wijze jegens de Klant aansprakelijk zijn voor schade, kosten en/of rente.

Download hier de algemene voorwaarden van Simcas Prefab.